Jak założyć spółkę cywilną?

Planujesz założenie spółki cywilnej, ale nie jesteś pewien, od czego zacząć? Poniżej dowiesz się, jak założyć spółkę cywilną krok po kroku.

Czym charakteryzuje się spółka cywilna?

Spółka cywilna jest jedną z popularniejszych form współpracy grupy przedsiębiorców. Wynika to z pewnych udogodnień prawnych, sprawiających, że założenie takiej spółki nie wiąże się ze skomplikowanymi formalnościami, których nie można uniknąć np. przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przede wszystkim spółka cywilna jest umową łączącą co najmniej dwóch wspólników, dlatego sama "instytucja" spółki cywilnej nie posiada osobowości prawnej. Niesie to za sobą kilka najważniejszych cech, odróżniających spółkę cywilną od spółek prawa handlowego:

 • wspólnikami spółki cywilnej mogą być nie tylko osoby fizyczne, ale także inne spółki regulowane kodeksem spółek handlowych,
 • za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie – każdy ze wspólników za długi odpowiada bezpośrednio całym swoim majątkiem, niezależnie od tego, który ze wspólników zaciągnął dług,
 • przy zawiązywaniu spółki wspólnicy wnoszą swój wkład, który może mieć formę pieniężną, rzeczową lub inną (np. papiery wartościowe, usługi, prawa wynalazcze) ,
 • każdy ze wspólników jest uprawniony do równego udziału w zysku (tak jak i w stratach , bez względu na wysokość i rodzaj wkładu (o ile umowa spółki nie stanowi inaczej).

Założenie spółki cywilnej

Krok 1 - Umowa spółki cywilnej

Pierwszym krokiem do założenia spółki cywilnej jest spisanie jej umowy. Powinna ona zawierać:

 • Przedmiot działalności spółki
 • nazwę,
 • miejsce prowadzenia,
 • określenie czasu działalności (jeśli istnieje),
 •  typ wartości materialnych wniesionych w formie wkładów,
 • procentowy udział wspólników w spółce oraz
 • zakres działalności według PKD.

W sprawach nieuregulowanych w umowie spółki obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

Krok 2: CEIDG a spółka cywilna

Po sporządzeniu umowy spółki cywilnej każdy ze wspólników musi złożyć wniosek do rejestracji działalności gospodarczej o nazwie CEIDG-1. Można to zrobić:

 • za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego np. na stronie internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl) – wymagany podpis elektroniczny lub
 • w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy (osobiście bądź listem poleconym).

Sporym udogodnieniem dla zgłaszających spółkę cywilną jest fakt, że za pośrednictwem jednego formularza CEIDG-1 dokonuje się jednocześnie zgłoszenia wspólnika (nie spółki!) w zakresie:

 • wpisu do rejestru REGON (wymaganego przez Główny Urząd Statystyczny),
 • zgłoszenia Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) wymaganego przez Urząd Skarbowy,
 • zgłoszenia płatnika składek do ZUS,
 • oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (link).

UWAGA! Wpis do CEIDG jest BEZPŁATNY!

Krok 3: Spółka cywilna a Urząd Skarbowy

Wraz ze złożeniem formularza CEIDG-1,zostaje wysłane zgłoszenie do Urzędu Skarbowego o nadanie numeru NIP dla przedsiębiorcy, czyli wspólnika zakładanej spółki cywilnej. Niezbędne jednak oprócz tego jest dostarczenie do Urzędu Skarbowego kompletu dokumentów w celu:

 • ewentualnego zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT - zgłoszenia dokonuje się przed dniem dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, za pośrednictwem formularza rejestracyjnego VAT-R. Rejestracja spółki jako podatnika VAT jest czynnością odpłatną i wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 170 zł.
 • złożenia dokumentów zgłoszeniowych spółki cywilnej -spółka cywilna rejestrowana jest w Urzędzie Skarbowym oraz nadawany jest jej numer NIP (niezależnie od numerów NIP wspólników) za pośrednictwem zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2 z załącznikiem NIP-D - informacja o wspólnikach spółki.

Krok 4: Spółka cywilna a ZUS

W przypadku, kiedy spółka nie będzie zatrudniała pracowników, kwestia opłacania składek ubezpieczeniowych do ZUS jest już regulowana w momencie zakładania działalności gospodarczej. Każdy ze wspólników składa deklarację ZUS-ZZA lub ZUS-ZUA, deklarując tym samym opłacanie składek za siebie.

W sytuacji, kiedy spółka zatrudnia pracowników, pełni ona również rolę płatnika składek za osoby zatrudnione. Należy więc zgłosić ją jako płatnika składek za takie osoby. Dokonuje się tego na formularzu ZUS ZPA, a zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń na formularzach ZUS-ZZA lub ZUS-ZUA.

Krok 5: Aktualizacja dokumentów

Ostatnim etapem jest aktualizacja wniosku CEIDG-1 przez każdego ze wspólników. Należy podać w nim wszystkie dane, które w trakcie rejestracji dopiero powstały - na przykład numer NIP czy REGON spółki cywilnej.

Księgowość spółki cywilnej

Wiesz już jak założyć spółkę cywilną krok po kroku, zaktualizowałeś również formularz CEIDG co jest ostatnim etapem rejestracji spółki cywilnej. Pozostaje pytanie: jak rozwiązać kwestię prowadzenia księgowości spółki? Jeśli zależy Ci na czasie, z chęcią pomożemy Ci założyć spółkę cywilną i zapewnimy jej księgowość na najwyższym poziomie. Zapoznaj się z naszą ofertą, a w razie pytań wypełnij formularz kontaktowy.