Jak założyć spółkę jawną?

Planujesz założenie spółki jawnej, ale nie jesteś pewien, od czego zacząć? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak założyć i zarejestrować spółkę jawną.

Specyfika spółki jawnej

Spółka jawna należy do grupy spółek handlowych, a zatem regulowanych przez Kodeks Spółek Handlowych. Spółkę jawna tworzą wspólnicy, prowadzący w jej ramach przedsiębiorstwo. Ponieważ taka spółka jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zakres wykonywania czynności prawnych jest tutaj mocno zawężony w stosunku np. do sp. Z o.o.. Do takich czynności 
w ramach spółki jawnej należą między innymi:

 • możliwość pozywania na drodze sądowej oraz bycia pozywanym,
 • możliwość nabywania praw,
 • możliwość zaciągania zobowiązań.

Za zaciągnięte zobowiązania wspólnicy odpowiadają subsydiarnie. Oznacza to, że wierzytelności spółki są ściągane z majątku wspólnika, jeżeli egzekucja z majątku spółki została uznana za bezskuteczną. Dotyczy to zarówno zobowiązań wynikających z zawieranych umów z kontrahentami, jak i rozrachunków z urzędami (np. składki ZUS).
 
WAŻNE! Zasada subsydiarnej odpowiedzialności wspólników nie dotyczy tych zobowiązań, które powstały przed wpisem spółki do rejestru (KRS).

Firma spółki jawnej

Firma spółki jawnej (czyli jej nazwa) to nazwiska wszystkich, jednego lub niektórych wspólników spółki. W przypadku kiedy nazwa spółki zawiera nazwiska wszystkich wspólników, nie trzeba stosować dodatkowo określenia „spółka jawna”, natomiast jeżeli nazwa wymienia tylko niektórych z nich, należy umieścić w niej owe określenie, bądź jego skrót „sp. j.”

Umowa spółki jawnej

Umowa spółki jawnej musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać następujące elementy:

 • adres siedziby spółki (adres prowadzenia działalności)
 • liczba wspólników, ilościowy/rodzajowy opis ich wkładów do spółki, odpowiedzialności oraz sposobów reprezentacji spółki na zewnątrz,
 • jeżeli został powołany zarząd - dokładnie określony skład osobowy oraz zakres czynności zarządu
 • przedmiot działalności, czyli PKD (link)
 • określony czas trwania spółki (zazwyczaj jest to nieokreślony czas prowadzenia działalności).

Dodatkowo umowa spółki powinna zawierać wszelkie postanowienia, wykraczające poza podstawową treść Kodeksu Spółek Handlowych, np. prawa i obowiązki wspólników itp.

Rejestracja spółki jawnej w KRS

Po zawarciu umowy spółki, kolejnym krokiem jest zarejestrowanie jej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Należy tego dokonać w ciągu 7 dni od podpisania umowy spółki jawnej.

Niezbędne dokumenty przy rejestracji do KRS to:

 • poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji spółki,
 • umowa spółki.

W wyniku rejestracji w KRS spółka jawna otrzymuje numer NIP i REGON. Koszt rejestracji to 750,00 zł.

Urząd Skarbowy i ZUS a Spółka Jawna

Z uwagi na fakt, że spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, podatek dochodowy nie jest naliczany od dochodu spółki, lecz od dochodów każdego ze wspólników. Z tego względu wspólnicy mają obowiązek i zarazem możliwość wyboru w urzędzie skarbowym formy opodatkowania podatkiem dochodowym swoich dochodów podatkiem liniowym lub skalą.

Spółka jawna w urzędzie skarbowym zgłasza się tylko w momencie, jeśli rejestruje się jako podatnik podatku VAT (koszt rejestracji 170 zł).

Brak osobowości prawnej spółki jawnej przejawia się również w kontekście ZUS. Wspólnik spółki jawnej zobowiązany jest zgłosić swoją osobę do ubezpieczeń w ZUS jako płatnika składek na własne ubezpieczenie. Do ww. czynności potrzebne są następujące formularze:

 • Zgłoszenie jako płatnika składek - ZUS ZFA
 • Zgłoszenie siebie do ubezpieczeń jako osoba ubezpieczona - na formularzu ZUS ZUA (bądź jeśli podlegać będzie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu - na formularzu ZUS ZZA), z identyfikatorem PESEL.

Wiesz już, jak założyć spółkę jawną, jeśli chcesz otrzymać indywidualną wycenę na prowadzenie księgowości Twojej Spółki, skontaktuj się z nami lub sprawdź szacowaną cenę w cenniku online.