Koszty zatrudnienia pracownika

Miano najbardziej popularnych form zatrudnienia pracowników przez przedsiębiorców mają umowa o pracę oraz umowy cywilnoprawne – o dzieło i zlecenie. Decydując się zatrudnić pracownika, pracodawca ponosi związany z tym określony koszt, który uzależniony jest od wyboru wspomnianych form zatrudnienia.

Koszt pracodawcy przy umowie o pracę

Każdy pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę, zobowiązany jest do potrącenia składek na ubezpieczenia społeczne zarówno z jego wynagrodzenia brutto, jak i z tzw. „własnej kieszeni”. Poniższa tabela przedstawia podział poszczególnych składek pokrywanych przez pracodawcę oraz z wynagrodzenia brutto pracownika:

Składka na ubezpieczenie:

Potrącane od wynagrodzenia

Pokrywane przez pracodawcę

Emerytalne

9,76 %

9,76 %

Rentowe

1,50 %

6,50 %

Chorobowe

2,45 %

-

Wypadkowe

-

1,93 %

Zdrowotne

9 %

-

Fundusz Pracy

-

2,45 %

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

-

0,1 %

RAZEM

22,71 %

20,74 %

Pracodawca nie jest zobligowany do płacenia składek na FP i FGŚP:

  • przez 3 lata (36 m-cy) począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie do pracy, za pracowników, którzy powrócili z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego,
  • przez 1 rok za pracowników w wieku min. 50 lat, zatrudnionych po 30.06.2009 r., którzy przez 30 dni poprzedzające zatrudnienie, pozostawali w rejestrze bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy,
  • bezterminowo od pracowników, którzy ukończyli 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). (Zasada ta dotyczy również pracowników zatrudnionych na umowę o pracę nakładczą, agencyjną czy umowę zlecenie oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą).

A zatem całkowitym kosztem pracodawcy przy zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę, jest suma wynagrodzenia brutto pracownika oraz 20,74% jego wynagrodzenia brutto.

Koszt pracodawcy przy umowie zlecenie

Zatrudniając pracownika na umowę zlecenie, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, aby ostatecznie ustalić całkowity koszt pracodawcy. Ogólnie rzecz ujmując należy stwierdzić, czy:

A. Umowa zlecenie dla danego pracownika jest jedynym tytułem do ubezpieczenia (zatrudnienia). Koszt pracodawcy: wynagrodzenie brutto pracownika + składki ZUS pracodawcy.

B. Umowa zlecenie dla danego pracownika nie jest jedynym tytułem do ubezpieczenia (osoba zatrudniona u innego pracodawcy na etacie, gdzie otrzymuje wynagrodzenie przynajmniej równe minimalnemu wynagrodzeniu – w 2013 r. to 1600 zł brutto) Koszt pracodawcy: wynagrodzenie brutto pracownika.

C. Umowa zlecenie dla danego pracownika nie jest jedynym tytułem do ubezpieczenia (osoba zatrudniona u tego samego pracodawcy na etacie). Koszt pracodawcy: wynagrodzenie brutto pracownika + składki ZUS pracodawcy.

D. Umowa zlecenie dla danego pracownika, który jest już zatrudniony u tego samego pracodawcy na więcej umów zlecenie – tytuł do ubezpieczenia stanowi umowa zlecenie zawarta najwcześniej (chyba, że pracownik złoży wniosek o uznanie za tytuł do ubezpieczenia innej umowy zlecenie). Koszt pracodawcy: wynagrodzenie z każdej umowy zlecenie + składki ZUS pracodawcy liczone od wynagrodzenia brutto tylko z jednej umowy.

E. Umowa zlecenie z osobą uczącą się poniżej 26 roku życia. Koszt pracodawcy: wynagrodzenie brutto pracownika.

WAŻNE!

Bardzo ważnym aspektem w kwestii optymalizacji kosztów związanych z zatrudnieniem jest zakaz zawierania umowy zlecenia w przypadku, kiedy stosunek pracy zatrudnianego pracownika ma charakter umowy o pracę. Jeżeli zatem pracodawca zawrze umowę cywilnoprawną na warunkach odpowiadających umowie o pracę, grozi mu grzywna pieniężna w przedziale od 1000 do 30 000 zł.

Koszt pracodawcy przy umowie o dzieło

W przypadku, kiedy pracodawca zawiera umowę o dzieło z osobą, która do tej pory nie pozostawała z nim w żadnym stosunku pracy, nie ma on obowiązku potrącania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu tej umowy.

Jeżeli jednak umowa o dzieło podpisywana jest z własnym pracownikiem pozostającym z pracodawcą w stosunku pracy, taki obowiązek już powstaje.

Umowy cywilnoprawne do 200 zł

Pracodawca zawierający umowę cywilnoprawną, w której określone wynagrodzenie zleceniobiorcy nie przekracza kwoty 200 zł nie ma obowiązku potrącania żadnych składek na ubezpieczenie społeczne. Dochód z takiej umowy podlega jedynie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Zatem, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki:

1) wynagrodzenie zleceniobiorcy nie przekracza kwoty 200 zł,

2) umowa została zawarta z osobą niebędącą pracownikiem na etacie płatnika,

Dochód opodatkowany jest 18% podatkiem dochodowym. Jeżeli jednak chociaż jeden ze wskazanych powyżej warunków nie zostanie spełnione, płatnik ma za zadanie pobranie zaliczki na podatek dochodowy.