Zgłoszenie osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą do ZUS

Po założeniu własnej działalności gospodarczej jedną z najważniejszych czynności jest zgłoszenie do ubezpieczeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Już teraz dowiedz się jak i kiedy dokonać zgłoszenia, w jakiej wysokości opłacać składki i ile wynosi mały ZUS!

ZGŁOSZENIE WŁAŚCICIELA FIRMY DO ZUS

Prowadzenie działalności gospodarczej powoduje obowiązek opłacania składek ZUS. Po złożeniu wniosku CEIDG-1 w celu rejestracji firmy, przedsiębiorca zostaje zgłoszony przez Urząd Miasta do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako płatnik składek. Natomiast ma 7 dni aby dokonać zgłoszenia w ZUS siebie jako osoby ubezpieczonej.

Zgłoszenie właściciela jako osoby ubezpieczonej ma na celu określić, jakim tytułem i które składki będzie opłacał z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić i złożyć w ZUS jeden z formularzy:

  • ZUS ZUA – jeśli przedsiębiorca będzie podlegał z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zarówno składkom na ubezpieczenia społeczne jak i składce na ubezpieczenie zdrowotne,
  • ZUS ZZA – jeśli przedsiębiorca będzie podlegał z tytułu prowadzonej działalności tylko składce na ubezpieczenie zdrowotne.

Do ZUS można także zgłosić członków rodziny pozostających we wspólnym gospodastwie, nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. żonę, dzieci) na formularzu ZUS ZCNA. Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego nie wpływa na kwotę składek do zapłaty.

Natomiast jeśli członek rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie z ubezpieczonym, współpracuje przy wykonywaniu działalności gospodarczej, może zostać zgłoszony do ZUS jako osoba współpracująca i opłacać składki jak właściciel firmy (w pełnej wysokości).

JAKIE SKŁADKI ZUS PŁACI WŁAŚCICIEL DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wyróżniamy zasadniczo 4 różne możliwości podlegania składkom przez osobę prowadzącą działalność:

  • ulga na start - przedsiębiorca płaci jedynie składkę zdrowotną przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy,
  • ZUS preferencyjny - przedsiębiorca płaci ulgowe składki ZUS społeczne oraz pełną składkę zdrowotną po zakończeniu ulgi na start - obowiązują przez 24 miesiące,
  • mały ZUS plus - przedsiębiorca płaci niższe składki społeczne oraz składkę zdrowotną przez maksymalnie 36 miesięcy, pod warunkiem spełnienia warunków odnośnie przychodów i dochodów,
  • pełny ZUS - przesiębiorca płaci standardowe składki ZUS społeczne (od 60% podstawy), składkę zdrowotną oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczeń (np. umowa o pracę, umowa zlecenia), podlega zarówno składkom na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

Należy zawsze szczegółowo przeanalizować sytuację przedsiębiorcy, aby poprawnie określić, którym składkom podlega. Obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne to: emerytalna, rentowa, wypadkowa. Natomiast dobrowolną składką jest składka na ubezpieczenie chorobowe. W zgłoszeniu do ubezpieczeń (ZUS ZUA, ZUS ZZA) określa się, którym składkom przedsiębiorca będzie podlegał obowiązkowo, a którym dobrowolnie.

Składki na ubezpieczenia społeczne są wyrażone w procentach, które mnoży się przez ustaloną podstawę wymiaru. Stawki ZUS prezentuje tabela poniżej.

Rodzaj składki

Stawka

Ubezpieczenie emerytalne

19,52%

Ubezpieczenie rentowe

8%

Ubezpieczenie chorobowe

2,45%

Ubezpieczenie wypadkowe

1,67%*

Fundusz Pracy i FGŚP

2,45%

*przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób

Wiesz już, jak rozwiązać kwestię ubezpieczeń, jednak nie jesteś pewien innych rzeczy dotyczących zakładania firmy? Sprawdź nasze pozostałe artykuły. Pamiętaj, że chętnie pomożemy Ci przy założeniu działalności gospodarczej, jeśli skorzystasz z naszych usług księgowych. Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami! Zapraszamy do współpracy!